Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Anti-discriminatiebeleid van Flexsupport.

Anti-discriminatiebeleid

Flexsupport backoffice voor uitzendbureaus wil op geen enkele wijze meewerken aan arbeidsmarktdiscriminatie door haar intermediairs en de opdrachtgevers. Flexsupport zegt nee tegen discriminatie en ja tegen een diverse arbeidsmarkt. Lees het Anti-discriminatiebeleid van Flexsupport.

De directie van Flexsupport verwerpt elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt. De directie van Flexsupport verwerpt elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt. Om dit te onderstrepen hebben we een Anti-discriminatiebeleid van Flexsupport, zodat de directie tot actie kan overgaan mocht Flexsupport discriminatie in haar dienstverleningsketen constateren. Discriminatie is: het ongelijk behandelen van mensen (sollicitanten, werkenden, collega’s en klanten) op basis van: geslacht, ras, etnische afkomst of huidskleur, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, handicap en leeftijd. Lees het Anti-discriminatiebeleid van Flexsupport.

Preventie

Diverse maatregelen zorgen ervoor dat medewerkers van Flexsupport discriminatie kunnen signaleren en tegengaan. De volgende maatregelen zijn onderdeel van ons werk:

 • In alle arbeidsovereenkomsten van interne medewerkers van Flexsupport staat een artikel over het niet meewerken aan discriminatie. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaat de medewerker akkoord met dit beleid.
 • In de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever  noemen wij in een apart artikel dat wij tegen iedere vorm van discriminatie zijn en verwijzen wij naar dit beleid. De opdrachtgever ondertekend deze opdrachtbevestiging.
 • Tijdens de inwerkperiode van de interne medewerker is er aandacht voor dit onderwerp onder andere via de website werkjemeezegnee.nl. Via diverse stellingen wordt achterhaald in hoeverre de kennis rijkt van de betreffende medewerker over de diverse vormen van discriminatie en hoe dat tegen te gaan.
 • In de kwartaal evaluatiegesprekken is er aandacht voor het antidiscriminatiebeleid. Eventuele “oeps momenten” worden hier besproken. Bij (meewerken aan) discriminatie door een interne medewerker volgt een sanctie. Bij herhaling van verwijtbaar gedrag in dezen kan dit leiden tot ontslag.
 • In de algemene voorwaarden en in de samenwerkingsovereenkomst met intermediairs van Flexsupport is een artikel opgenomen dat de met ons samenwerkende intermediairs niet meewerken aan discriminatie op grond van bovenstaande omschrijving bij de werving & selectie van flexwerkers.
 • Wanneer er discriminatie wordt gesignaleerd door een interne medewerker van Flexsupport bij één van onze intermediairs, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de directie. De directie volgt de klachtenprocedure.
 • In de diverse nieuwsbrieven van Flexsupport wordt, terugkerend, aandacht aan dit antidiscriminatiebeleid besteed.
 • Al onze (nieuwe) uitzendbureaus die wij ontzorgen, krijgen de antidiscriminatie waaier van de ABU. Tijdens de Flexsupport Academy die nieuwe uitzendbureaus volgen is anti-discriminatie een thema dat besproken wordt.
 • Er is een klachtenprocedure opgesteld en gepubliceerd op onze website. Tevens is er voor dit beleid aandacht in het boekje: Werken bij Flexsupport. Dit boekje krijg iedere flexwerker bij aanvang van de  werkzaamheden.

 

Klachtenprocedure

Voor het correct afhandelen van meldingen omtrent discriminatie heeft Flexsupport een klachtenprocedure opgesteld.

 • Een klacht wordt schriftelijk kenbaar gemaakt bij de directie binnen drie werkdagen na waarneming.
 • De directie voert binnen twee weken een gesprek met diegene die de klacht geuit heeft, omtrent de aard en ernst van de discriminatie.
 • Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt bepaald of er stappen ondernomen worden / sancties worden opgelegd richting de opdrachtgever, de intermediair en / of de interne collega. Tevens wordt dan ook bepaald of er melding gedaan wordt via de website werkjemeezegnee.nl.
 • Ontslag of einde samenwerking met de opdrachtgever of  intermediair kunnen de gevolgen zijn wanneer sancties niet het gewenste resultaat hebben na vaststelling van aanhoudend discriminatoir gedrag.

 

Juli 2022

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

 • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
 • Alle informatie die je nodig hebt
 • Volledig gratis te downloaden
4,8/5